Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Články a názory

Účastníci konferencie:

Z verejného a štátneho sektora pracovníci rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, mesta Nitra.
Zo sektora vysokého školstva – vedecko-pedagogickí pracovníci z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Zo strany profesijných spoločností a odborníkov cestovného ruchu, poľnohospodárstva a kreatívneho manažmentu - predstavitelia občianskych združení, odborníci akreditovaných skúšobných laboratórií, vinárskych organizácií Maďarska a Čiech, zástupcovia kultúry, umelci, producenti, architekti, manažéri.
Z pozvaných hostí - zástupcovia veľvyslanectiev, vybraných spolkov, osobností kultúry a umenia

Zhrnutie poznatkov z konferencie:

• Všetci zúčastnení na konferencii považujú „Stratégiu rozvoja CR do 2020“ schválenú uznesením vlády SR č. 379/2013 z 10. júla 2013 za najvýznamnejší dokument, ktorý by mal spojiť úsilie všetkých zainteresovaných subjektov v cestovnom ruchu. Taktiež aj zavedenie Národného systému kvality služieb v CR by mohlo prospieť k uskutočneniu pozitívnych zmien. Obavy sú, že plány zostanú vo verbálnej úrovni.
• Členovia EFVK aj účastníci konferencie dlhodobo registrujú nízku úroveň spolupráce, nezáujem alebo prehliadanie aktivít odborníkov, ktorí sa dobrovoľne a zanietene angažujú bez akejkoľvek finančnej podpory, resp. začlenenia do pripravovaných projektov, ktoré by mali reálne zaistiť požadované služby v CR.
• Zaoberáme sa dôkladným poznaním nosných prvkov v cestovnom ruchu. Aktívne využívanie artefaktov, dobových prvkov, histórie, osobností a pod. sa začína, zdôvodňujú investičné priority a sú hlavným predpokladom budúceho trvalého záujmu návštevníkov o služby aj v Nitrianskom regióne.
• Na tejto konferencii odzneli námety skúsených odborníkov - Ing. arch. V. Libant v príspevku „Po obchodných a pútnických cestách“, doc. Ing. Jozef Húska, CSc. „Magna Via a cestovný ruch“, MUDr. František Čelovský „Neobjavené poklady Nitry, historická knižnica piaristov v Nitre“ prof. Ing. Imrich Točka, CSc. „História, ktorej som nedovolil zomrieť“, Ing. Ján Kratochvíl „Zoborský kláštor a Cyrilo-metodská kultúrna cesta“.
• Praktické ukážky prepojenia umenia a kultúry na služby v cestovnom ruchu odzneli v príspevkoch Mgr. Art Jána Všetečku – Konstantyho.„Enoturistika – generovanie priateľských vzťahov a ich pôsobenie v CR Maďarska“, PhDr. Oľga Kohlerová „Pôsobenie súkromných galérií doma a v zahraničí ako reprezentačná súčasť rozvoja CR na Slovensku (SK 21)“. Situáciu okolo EU fondov veľmi dobre prezentuje aj pôsobenie súkromných galérií doma a v zahraničí ako reprezentačná súčasť rozvoja CR na Slovensku. Na základe skúseností konštatovala, že štátne galérie nijako nepodporujú prezentáciu slovenských umelcov údajne z dôvodu, že nemôžu predávať výtvarné diela. A tak slovenskí umelci a súkromné galérie sú nútení financovať výstavy výlučne z vlastných zdrojov bez ohľadu na spoločenský význam týchto výstav a ich odozvu, ktorú dosiahli v mnohých krajinách Európy. Nezáujem štátnych a verejnoprávnych inštitúcií spolufinancovať výstavy umeleckých diel považujú umelci za dehonestujúce a neúnosné. Rezonovali otázky vyžadujúce odpoveď - najmä akú slovenskú kultúru a ktorých umelcov prezentujú oficiálne verejné inštitúcie, galérie a najmä s akou odozvou.
• Informácie o historických osobnostiach hodných zreteľa v medzinárodnom kontexte CR „Artur Harmat, Ferdinand Fussmann, Dr. Janko Blaho“ uviedol Mgr. Art, Ján Všetečka. Medzinárodne uznávaný fotograf Gustáv Hegedüš prezentoval svoje najnovšie dielo „Fotografia v medzinárodnej propagácii: KRAJINA – ZEM“.
• O príkladnej spolupráci medzi obcami a SHR – vinármi na fungovaní vinárskeho spolku BBP vinárov z Moravy obcí Borčice, Buchlovice, Polešovice, na čom je založený lokálny cestovný ruch, prehovoril p. Petr Gottwald.
• Na rezervy v implementácii strategických dokumentov jednotlivými rezortami a samosprávou poukázali RNDr. Miroslava Trembošová, PhD. v prezentácii „Komparatívna analýza vývoja cestovného ruchu v Nitre, Trnave a Piešťanoch“ a doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD. v prednáške „Quo vadis cestovný ruch v meste Nitra“, obaja z Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre.
Prednáška hlavnej radkyne Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ing. L. Kovačičová Stratégia rozvoja CR do 2020. Systém kvality v CR .
Ignorovaním názorov osobností z oblasti umenia, kultúry, histórie, vysokého školstva, akadémie vied verejnými inštitúciami a jednotlivými rezortami vznikajú nejasné priority pre projekty. Neefektívne čerpanie štrukturálnych fondov je komplikované aj zdĺhavým a celkovo neefektívnym verejným obstarávaním. Nedostatočná predprojektová príprava sa prejavuje v mimoriadne nízkych cenách stavebných diel vo verejnom obstarávaní (VO), ako o tom informoval Ing. Rudolf Kurth v príspevku „Problematika ŠF a Kreatívny manažment vo VO.“ O likvidácii kvality nízkymi cenami v súťažiach, kedy jediným kritériom hodnotenia zákazky je nízka cena, hovoria všetky smernice EÚ a nakoniec aj ÚVO a kontrolné orgány. Žiadajú sa viackriteriálne systémy hodnotenia, bohužiaľ, prax s nízkymi cenami pokračuje. Stručne povedané, rezortné ministerstvá obvykle postupujú pri rozdeľovaní limitov financií hľadaním najväčšieho spoločného deliteľa najmä pri nadlimitných zákazkách vecných dodávok. Kreatívne činnosti ako aj celá predprojektová príprava, ktoré najviac zodpovedajú za kvalitu a životnosť diela, ak vôbec bola zaznamenaná, sa oceňuje najnižšími cenami. Verejné obstarávanie tak v mnohých prípadoch pripomína voľný trh s tovarmi - ktokoľvek, čokoľvek za akúkoľvek cenu. Ako príklad, že si zákon nevie poradiť s dopredu pripravenými zákazkami, svedčí aj množstvo narastajúcich administratívnych opatrení, ktoré spôsobujú, že samotné VO je niekoľkonásobne dlhšie ako realizácia stavebného diela.

Deklarácia účastníkov konferencie
Európske fórum vinnej kultúry ako aj partneri deklarovali spoločnú vôľu zamedziť hraničným prejavom netransparentných postupov výberu projektov a bude sa uchádzať tak ako naďalej o zrovnoprávnenie medzi súkromným a verejným sektorom. Politika o nás bez nás musí skončiť. Preto budeme spoločne usilovať o nasledovné:

• Výrazne zlepšiť komunikáciu medzi súkromným a verejným sektorom.
• Zrovnoprávniť profesijné a súkromné subjekty so štátnymi inštitúciami. Tak, ako je to v zahraničí, štátna správa si musí uvedomiť, že každá aktivita v kontexte s ľudským snažením je originálna. Univerzálne princípy, z ktorých má vychádzať, sú komunikovať, rešpektovať, kooperovať, robiť kompromisy a nakoniec – starať sa.
• Zobrať do ohľadu závery výskumov vysokých škôl, vyvodiť z nich konkrétne opatrenia pre zlepšenie súčinnosti.
• Vyvolať diskusiu s kompetentnými ohľadom pôsobnosti organizácií venujúcim sa CR, nakoľko sa zdá, že „všetci robia všetko“ a navyše užívanie verejných financií a výsledky pripomína metódu „o nás bez nás“.
• Zintenzívniť spoluprácu EFVK a partnermi - s akreditovanými laboratóriami potravín a vína a tým vytvárať predpoklady pre ich využívanie vo vidieckom cestovnom ruchu na predaj čerstvých a kvalitných potravín miestnych výrobcov či na miestnych trhoch alebo v reštauračných zariadeniach a požiadať Ministerstvo dopravy, dopravy a regionálneho rozvoja SR o kooperáciu v oblasti kvality.
• Budeme požadovať objektívne vyhodnocovanie prideľovaných peňazí vo všetkých rezortoch na základe kvantifikovateľných a jednoznačných výsledkov a dopadov v cestovnom ruchu. Z našej strany bude každý program mať v sebe edukačný charakter a mal by zodpovedať kultúrnemu milieu mesta a kraja a byť vzorom pre okolité obce.
• Dôsledné odpolitizovanie nástrojov cestovného ruchu (napr. podľa príkladu Švajčiarska) a mali by sa objektivizovať aspekty propagačnej činnosti, priority treba prispôsobiť dobe i kultúrnemu turizmu.
• Bez ohľadu na prijatie výsledkov konferencie, na lokálnej úrovni pokračovať v príprave medzinárodnej koordinačnej jednotky priamo spolupracujúcej s riadiacimi orgánmi EÚ.
• „ Veríme, že tímu kreatívnych tvorcov a manažérov sa podarí presvedčiť kompetentných o nevyhnutnosti neodkladne riešiť problémy v oblasti cestovného ruchu“.

Motto: „Pokrok musí byť založený na vzájomnej závislosti“.