Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Články a názory

1. Výrazne zlepšiť komunikáciu medzi súkromným a verejným sektorom.
2. Zrovnoprávniť profesijné a súkromné subjekty so štátnymi inštitúciami. Tak, ako je to v zahraničí. Štátna správa si musí uvedomiť, že každá aktivita v kontexte s ľudským snažením je originálna, univerzálne princípy z ktorých má vychádzať: = komunikovať, rešpektovať, kooperovať, robiť kompromisy a nakoniec – starať sa.
3. Zobrať do ohľadu závery výskumov VŠ, vyvodiť z nich konkrétne opatrenia, pre zlepšenie súčinnosti.
Vyvolať diskusiu s kompetentnými ohľadom pôsobnosti organizácií venujúcim sa CR, nakoľko sa zdá, že „všetci robia všetko“ a navyše užívanie verejných financií a výsledky pripomína „o nás bez nás“
4. Zintenzívniť spoluprácu EFVK a partnermi s akreditovanými laboratóriami potravín a vína a tým vytvárať predpoklady pre ich využívanie vo vidieckom cestovnom ruchu na predaj čerstvých a kvalitných potravín miestnych výrobcov či na miestnych trhoch alebo v reštauračných zariadeniach a požiadať Ministerstvo dopravy o kooperáciu pri v oblastiach kvality
5. Budeme požadovať objektívne vyhodnocovanie prideľovaných peňazí vo všetkých rezortoch na základe kvantifikovateľných a jednoznačných výsledkov a dopadov v cestovnom ruchu . Z našej strany bude každý program mať v sebe edukačný charakter a mal by zodpovedať kultúrnemu milieu mesta a kraja a byť vzorom pre okolité obce tak ako sme prezentovali .
6. Dôsledné odpolitizovanie nástrojov CR - viď príklad Švajčiarska a mali by sa objektivizovať aspekty propagačnej činnosti, priority treba prispôsobiť dobe i kultúrnemu turizmu.
7. Bez ohľadu na prijatie výsledkov konferencie na lokálnej úrovni pokračovať v príprave medzinárodnej koordinačnej jednotky priamo spolupracujúcej s riadiacimi orgánmi EÚ.
8. „ Veríme, že teamu kreatívnych tvorcov a manažérov, sa podarí presvedčiť kompetentných o nutnosti neodkladne riešiť problémy v oblasti cestovného ruchu“.
Motto: „Pokrok musí byť založený na vzájomnej závislosti“.