Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Články a názory


MUSICA CORDIS/HUDBOU K SRDCI - poselství spojení hodnot křesťanského odkazu, kultury, lidské důstojnosti a sounáležitosti.
V sobotu 14. 9. 2019 se ve večerních hodinách uskutečnil ve slovenské Nitře závěrečný čtvrtý koncert cyklu MUSICA CORDIS/HUDBOU K SRDCI. Na 70 umělců ze Slováckého komorního orchestru v čele s uměleckým vedoucím a dirigentem Jiřím Pospíchalem, The Gospel Family v čele s uměleckým vedoucím a dirigentem Jurajem Hortem spolu se sólistou opery Slovenského národního divadla v Bratislavě panem Gustávem Beláčkem a za průvodního slova Petera Horta představilo strhující program, v němž zazněla např. díla T. Albinoniho, M. Schneidera, L.V. Beethovena, A. Dvořáka i tradicionály.
Mimořádný hudební a pěvecký zážitek umocnila atmosféra Katedrálního chrámu, přenádherná Bazilika sv. Emeráma, která je dominantou Nitranského hradu z 11. století, který byl odedávna sídlem nitranských biskupů. Koncert zajímavým duchovním zamyšlením zahájil diecézní biskup nitranské diecéze, bývalý vysoký akademik a profesor církevních dějin Viliam Judák, který mj. zmínil, že: … církev byla po staletí úzce spjatá s evropským kontinentem, kde se na duchovní tváři Evropy podílelo úsilí velkých misionářů, svědectví světců, mučedníků a neúnavnému působení řeholníků a duchovních pastýřů. Upozornil na historický odkaz svatých Cyrila a Metoděje, jejichž misijní cesta i evangelizační dílo přinesly oživení víry a kultury, které spoluvytváří křesťanskou Evropu. A tou jsme my všichni součástí.

Projekt se vzal za cíl prostřednictvím hudby a zpěvu položeném na odkazu svatých Cyrila a Metoděje propojit významná poutní místa na obou stranách československé hranice – Velehrad, Svatý Hostýn, Nitru a Skalní sanktuárium Božího milosrdenství na hoře Butkov nad obcí Ladce, hudbou a slovem otevřít diskusi o problémech současnosti, které nekomunikují s vnitřním obrazem poselství sv. Cyrila a Metoděje, nabídnout konkrétní směr ochrany zóny křesťanských hodnot v našem středoevropském regionu.

Skladbu Mezinárodního projektu Musica cordis/hudbou k srdci tak vytvořil cyklus čtyř koncertů, které se postupně odehrály v neděli 2.6. 2019 na poutním místě, ve Skalním sanktuáriu na hoře Butkov nad obcí Ladce u Trenčína, v sobotu 29. 6. 2019, na poutním místě na Svatém Hostýně, v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie, v sobotu 6. 7. 2019 ve velehradské Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje a cyklus završil koncert v bazilice sv. Emeráma. Precizní příprava česko-slovenských scénářů, výběr špičkových uměleckých těles a sólistů i filozofický obsah všech koncertů přinesly své ovoce v podobě mimořádného kulturního zážitku. Prestiž projektu byla podtržena záštitou ministerstva kultury ČR a SR, arcibiskupa olomouckého, metropolity moravského Jana Graubnera a slovenských biskupů, hejtmanů Zlínského, Žilinského a Nitranského kraje, ale i osobní účastí významných hostů, diplomatů z celé Evropy i jiných kontinentů. Na prvním koncertu došlo k podepsání Poselství projektu, které na každém koncertě přednesl prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry, Eques Mgr. Ján Všetečka, jeden z ideových tvůrců projektu.
Projekt MUSICA CORDIS se nestal jen odkazem a upozorněním na tradici svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří zanechali bohaté stopy na obou stranách hranice. Cyklus koncertů ukázal cestu a perspektivní cíl: znovu uchopit vlastní křesťanské kořeny a vyzvat k jednotě a spojení v dnešní rozdělené Evropě. Svět nedělí pouze hranice, ale především neschopnost komunikovat.
V závěru koncertu pronesl působivé slovo radní Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, mládež a sport, Mgr. Miroslav Kašný, který pozdravil téměř dvě stovky diváků jménem hejtmana Zlínského kraje, pana Jiřího Čunka a pronesl: „Je příznačné, že cyklus Musica cordis končí v tomto nádherném chrámě. Převzali jsme ho od našich předků a snažíme se ho předat se všemi hodnotami budoucím generacím, naším dětem. Ale víc, než chrámy postavené lidskýma rukama, jsou důležité chrámy v naších srdcích. Pořád se ptám, zda svůj chrám dokážu jednou stvořiteli odevzdat v té nejlepší formě…Dnes máme jedinečnou příležitost, abychom díky mimořádným uměleckým zážitkům vnesli do našich životů pohodu, lásku a bratrství tam, odkud jsme přišli – do té naší krásné sjednocené Evropy.“
Nový mezinárodní projekt byl v roce 2019 realizován díky těmto subjektům: Považská cementárna a.s. Ladce ve spolupráci se Zlínským, Žilinským a Nitranským krajem, Evropskou kulturní stezkou sv. Cyrila a Metoděje, s Evropským Fórem Vinné Kultury, v součinnosti s městem Nitra, obcí Velehrad, Modrá, s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, s Krajskou organizací cestovního ruchu Trenčín region, s Arcidiecézí olomouckou, Diecézemi žilinskou, nitranskou a olomouckou, s farnostmi zúčastněných lokalit, s obcemi, městy a regionálními spolky.
Už dnes pracují zástupci obou stran hranice na projektu MUSICA CORDIS 2020, které bude mj. rámováno 100. výročím narození papeže sv. Jana Pavla II. a 350. výročím úmrtí učitele národů, Jana Amose Komenského.