Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Články a názory

Vo víne skrytá sila, pravá to múza básnikov, vždy radosť urobila, ľuďom rozličných jazykov. Stáročnú múdrosť vyjaví tomu, kto ovlaží pery, dobrého priateľa objaví a zlého navždy zmieri. Tak čisté víno nalej dnes, veď  ten, kto s láskou pije, nechá sa vínom k pravde viesť, dlho a šťastne žije.


Oj, víno, víno, Boh ti nebo daj !

Zdvihnime poháre a obdiv vzdajme vínu,

nech rastie vinná réva nám, tá z purpuru a zo zlata,

nech pijú všetci anjeli, svätci ba i svätice,

a jedna z modlitieb nech patrí duši vína.

Oj víno, víno, Boh Ti nebo daj !

Posielam duchovné slovo.


Vytváranie spoločenstva patrí k fundamentálnemu poslaniu človeka. Biblické posolstvo hneď na prvých stránkach Prvej knihy Mojžišovej - Genezis - hovorí, že z prachu zeme a na svoj obraz stvoril Boh človeka. Na jednej strane pociťujeme, že sme skutočne iba prach, ktorý môže byť v ktorejkoľvek chvíli odviaty, no na druhej strane cítime,  že sme čosi viac. Spojení sme s materiálnym svetom, nostojíme akoby na vrchole pyramídy, z ktorého hľadíme k vyšším métam. Boh, ktorý nás k životu povolal, je jeden v troch osobách: Otec, Syn a Duch Svätý. Toto Najväčšie tajomstvo nám zjavil Ježiš Kristus pri svojom historickom pôsobení. Vnútorný život v Bohu - Najsvätejšia Trojica je vrcholná láska.

O tom hovorí sv. Ján: Boh je láska. A stvorený človek je pozvaný to tohto spoločenstva lásky. Vonkajším znamením tohto prijatia je krst. No potom nasleduje ďalšia fáza života. Vytváranie ľudských kontaktov. Najprv v kruhu matky a otca, potom sa postupne zväčšuje komunikačný priestor, v ktorom sa človek prejavuje. Vo vzájomnej konfrontácii rastie,  rozvíja sa. Každý vzťah človeka s človekom je príležitosťou na nové obohatenie a inšpiráciu. Zároveň aj nesieme vzájomnú zodpovednosť.

Pavol apoštol hovorí o jednom organizme, ktorý ma mnoho rozličných údov, predsa však všetky tvoria jedno , nedeliteľné telo. Každá činnosť, ktorá v pozitívnom zmysle ľudí zjednocuje, má svoju cenu. Pavol apoštol hovorí, či jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu. Aj práca vinohradníka je ocenená Ježišovi výrokmi o viniči a práci vo vinici. Ježiš často používa túto terminológiu. Preto je veľmi hodnotná práca vinohradníkov a tých, ktorí pestujú víno. Je to Boží dar, ktorý zintenzívňuje komunikáciu. Všetko však v rámci určitých noriem.

Vždy vidíme, že extrémne prejavy vo všetkých, aj v tých najhodnotnejších veciach, sú nebezpečné. Európski rytieri vína by mali byť živým príkladom nielen v produkcii vína, ale aj príkladným konzumovaním, ktoré neprekročí hranice, ale naopak, v správnom konzumovaní vytvorí predpoklady na úspešné realizovanie základného hesla: Víno vytvára priateľstvo a priateľstvo vytvára mier.

Rytierom vína pozdravuje Marián Červený