Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Tokaj v Maďarsku.
Termín: 21.XI.2014.
V rámci programu EÚ sa stretli v Maďarskom Tokaji delegácie zúčastnené na projekte celoživotného vzdelávania. Slovensko reprezentovali predstavitelia Európskeho Fóra Vínnej Kultúry , ktorí po absolvovaní prezentácie Tokajskej tradície v oblasti Hercegkút chránenej a zapísanej do zoznamu pamiatok UNESCO sa zúčastnili prednášky o tradícii a význame oblasti v celosvetovom meradle. Delegácia využila toto významné fórum na žiadanú prezentáciu projektu Ferdinanda Fussmanna pod patronátom firmy Golguz a v záverečnej časti predstavil prez. EFVK - Eques Všetečka výstavu majstra Vladimíra Plachého, zachycujúci staré vinárske architektúry Európskych krajín. Počas prezentácie Slovenska - vystúpili členovia delegácie páni Juraj Ágh a Simon Šomorjai, ktorý zaujal témou: Úloha obyvateľstva vidieka pri záchrane kultúrnych hodnôt“. Na záver prvého dňa stretnutia odovzdal Majster Plachý jeden z obrazov zachycujúci slovenskú vinársku architektúru okolia Čajkova a Rybníka predstaviteľovi Európai Borlovagrend Magyarországi p. Istvánovi Pammerovi. Za svoje vystúpenie získala delegácia mimoriadny a dlhý potlesk prítomných.Klikni
Po dlhej ceste na Tokaji. Krajina, ktorej víno spravilo svetové meno. Majster Plachý pri prvom hotelovom vítaní priateľov. Ďalej. Spoločne autobusom do oblasti Hercegkút. Pivnice v nočnom osvetlení. Privítanie a odborný výklad s prekladom. V samotných pivniciach Tokaja. Členovia delegácie páni: Ágh, Šomorjai, Všetečka. Majster Plachý s priateľmi. Odovzdávanie čestných plakiet za vinárske úspechy. Tokajské zátišie s dverným otvorom. Auditórium v hotelovej kongresovej sále.          Prez Eques Všetečka s p. Kováčom nad prekladom prezentácie. Podpisovanie zadnej strany obrazu delegátmi Slovenska. Prezident EFVK Eques Všetečka pri podpise na dar. Privítanie najv. šéfa Europai Borlovagreng Magyarolszági p. R. Kunaszyk šéf. delégácie Poľska. Prezentácia Tokaja od hostiteľov. Majster Plachý s p. S. Šomorjaiom.             Tokaj a jeho originalita. Jedna z tém stretnutia. Pozorné auditórium v meste Komenského. Ako sa to dá jednoducho znázorniť.... Odovzdávanie významného daru p. I. Pammerovi Našiel to, čo národy spája, nie, čo ich rozdeľuje...