Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Medzinárodná konferencia.
Termín: 28.11.2018.
Pod záštitou Mons Jana Graubnera olomouckého arcibiskupa sa konala v Starom meste medzinárodná konferencia pod názvom: „Cyrilo-metodská tradícia v novodobých Československých dejinách“. Konferenciu viedol známy archeológ Doc. PhDr L. Galuška, CSc. Medzi prednášajúcimi bol aj Mons. Viliam Judák Nitriansky biskup. Prítomným privítal Jiří Čunek hejtman Zlínskeho kraja – medzi účastníkmi bolo veľa starostov okolitých obcí Velehrad, Modrá a ďalší s ktorými spolupracuje EFVK na svojich kultúrnych akciách. Mimoriadna prednáška prof. P. Ambrosa SJ, ThD sa stala akýmsi hlavným intelektuálnym motívom, ktorý doplnili Prof. PhDr. P. Ivanič PhD a ďalší prednášajúci zo Slovenka vrátane sympatickej Mgr. M. Lukáčovej PhD z katedry romanistiky FF UKF Nitra. Klikni
Modernáý kostol v Starom meste. Mons. Jan Graubner a mon. Viliam Judák Mons. Graubner so zástupcom východnej cirkvi. Krásny priestor jezuitskej pivnice. Uvítací prejav Mons. J. Graubnera olomouckého arcibiskupa Jedna z prednášok Prof. Dr. Jána Zoziláka PhD Prednáška mons. V. Judáka  nitrianskeho biskupa. Prof. Pavel Ambros počas vynikajúcej prednášky Mgr. M. Lukáčová PhD pri prednáške. Prez EFVK Eque Všetečka so zást. vých. cirkvi. Požehnanie prítomných v pozadí. p. radný Pijáček. Výstava detí s témou CM z Nitry. Nádherne upravené múzeum na mieste vykopávok. Prehliadku komentuje doc. Galuška osobne. Modely pôvodných bývaní - určené aj deťom. Modely pôvodných kostolov. Nájdené staré člny vz rieky Moravy. Večerné lúčenie s krásnou stavbou.