Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Púť na Butkov.
Termín: 16.9.2023
Uctenie svätého kríža bol leitmotiv poslednej tohoročnej púte na horu Butkov, spojené s umeleckým programom. Duchovný príhovor pátra Vojtěcha Kodeta, vystúpenie sólistu SND Gustáva Beláčka aj hudobný sprievod chrámového zboru Gaudium z Rakovej - dali podujatiu nezabudnuteľnú pečať.
10. výročie zrodu Butkova dostalo do vienka - vďaka hlavnému organizátorovi Ing. Antonovi Barcíkovi aj dar v podobe reléfu "Stretnitie Ježiša so Smaritánkou"
Jeden z darov pre pátra Kodeta. Ing. Barík pri prejave Vynikajúci súbor Gaudium z Rakovej Krásne výhľady z Butkova