Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Galéria umenia

Petr Vronský (1946)
Termín: aktual
Je èestným šéfdirigentem Moravské filharmonie Olomouc a pùsobí jako docent oboru dirigování na hudební fakultì pražské AMU. Pravidelnì diriguje pøední svìtové orchestry vèetnì Antverpského královského filharmonického orchestru, Berlínských symfonikù, Devlet Senfoni Orchestrasi Istanbul, Metropolitan Orchestra Tokyo, Filharmonického orchestru Rio de Janeiro, Mnichovského rozhlasového orchestru, Petrohradského filharmonického orchestru atd. Spolupracuje také s Èeskou filharmonií Praha, Pražským symfonickým orchestrem FOK, Symfonickým orchestrem èeského rozhlasu a s operními scénami doma (Národní divadlo Praha, Státní opera Praha, Janáèkova opera Brno, Divadlo J.K. Tyla Plzeò) i v zahranièí (Kammeroper Wien, Dance Theatre Haag).
Jeho repertoár zahrnuje pøes dvì stì klasických, moderních, operních a symfonických dìl. Je považován za všestranného dirigenta širokého zábìru s mimoøádným temperamentem a citem pro interpretaci.
Dlhoroèné priate¾stvo a spolupráca s prezidentom EFVK eques Všeteèkom na rozvoji hudobného umenia v Európe. Klikni
Cez prestávku koncertu. Počas svetového turné na Taiwane. Japonsko v minulom roku. Fotky zo svetových koncertných pódií. Prez. EFVK s dir. Vronským o priateľstve a spolupráci. S Majstrom a šéfdirigentom Vronským. Civilné foto.