Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Galéria umenia

Spisovateľ Prof. Imrich Točka.
Termín:
Polyhistor, spisovateľ, numizmatik, vysokoškolský profesor, záchranca kultúrnych pamiatok
Prof. Ing. Imrich Točka CSc.
Jeho dielo sa stalo súčasťou Slovenského kultúrneho dedičstva s celoeurópskym významom.
Je príkladom úcty ku histórii jednotlivca aj histórii celku. Ukazuje odraz života v kontexte vývoja spoločnosti bez nanucovania východísk. V svojich dielach necháva voľnosť pre záverečný úsudok samotného čitateľa. Ak predložím Vám iba časť názvov jeho vydaných publikácií pochopíte rozsah jeho práce paralelne sa vinúcej vedľa pedagogickej činnosť vysokoškolského profesora.
„Z minulosti Chrenovej, Nitra na medailérskych pamiatkach, História ochotníckeho divadla v Nitre – Chrenovej, , Socha Krista Trpiteľa, Zo starej Chrenovej veselo i vážne, Cyrilo – Metodská misia na medailách, Zvony starej Nitry, - a mnohé ďalšie publikácie tvoria spektrum jeho pisateľskej činnosti. Vážime si spoluprácu s týmto renesančným a veľkorysým umelcom. Mestu Nitra daroval mimoriadne cennú numizmatickú zbierku pozostávajúcu z množstva medailí a mincí – taký je náš spolupracovník Prof. Ing. Imrich Točka CSc.
Prof. Imrich Točka pri práci. Ďaľšia zo zachránených sôch. Vyhodená obnovená zachránená vďaka prof. Točkovi. Pri bádateľskej práci. Na Fuggerovom dvore pri Banskej Bystrici. Časť jeho literárnej činnosti.