Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Galéria umenia

HRADIŠŤAN
Termín:
H R A D I Š Ť A N

„...jdu já, jdeš ty, všichni jdem
po cestách rozličných
po cestě sobě vlastní
je život hrou a někdy básní...“
Každý z nás ide po svojej ceste v čase, ktorý je mu daný a vymedzený. V každej chvíli vníma a prežíva niečo neopakovateľného, lebo každá sekunda nášho bytia je premenlivá, krehká a nevratná. Z tejto krehkosti a neopakovateľnosti sú utkané naše životy a záleží na každom z nás, aký zmysel „našim“ sekundám dáme....
Toľko Jiří Pavlica muzikológ , skladateľ , huslista absolvent Univerzity Palackého v Olomouci a Janáčkovej akadémii v Brne. Jeho tvorivá a interpretačná činnosť je predovšetkým spojená so súborom Hradišťan, ktorý vedie od roku 1978. Stále výraznejšie sa uplatňuje v oblasti súčasnej voľnej tvorby – Misa brevis pastoralis, Oratorium smíru a další. Odkaz umeleckého odkazu je vnímanie sveta v širších súvislostiach folozofockých a historických bez ktorých nie je možné budovať svet súčasný.. Toľko k predstaveniu Jiřího Pavlicu.

Súbor Hradišťan je ojedinelým hudobným telesom s vysokou umeleckou a interpretačnou úrovňou, nezvykle širokým hudobným záberom a netradičným repertoárom, ktorého silným inšpiračným zdrojom bola ľudová tradícia. Dnes pracuje s jej filozofickým presahom, ktorý včleňuje do svojej dramaturgie prekračujúcej hranice klasických hudobných žánrov. V tomto smere Hradišťan spolupracuje s významnými osobnosťami, orchestrami z domáceho i zahraničného hudobného prostredia. Hradišťan koncertoval na štyroch kontinentoch, natočil viac ako tridsať zvukových nosičov. Spolupracuje s rozhlasom, televíziou, filmom. Patrí k originálnym a nezameniteľným interpretom českej a medzinárodnej hudobnej scény.