Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Galéria umenia

Strany:  1  2  3  
Zobraziť galériu
Petr Vronský (1946)
Termín: aktual
Je èestným šéfdirigentem Moravské filharmonie Olomouc a pùsobí jako docent oboru dirigování na hudební fakultì pražské AMU. Pravidelnì diriguje pøední svìtové orchestry vèetnì Antverpského královského filharmonického orchestru, Berlínských symfonikù, Devlet Senfoni Orchestrasi Istanbul, Metropolitan Orchestra Tokyo, Filharmonického orchestru Rio de Janeiro, Mnichovského rozhlasového orchestru, Petrohradského filharmonického orchestru atd. Spolupracuje také s Èeskou filharmonií Praha, Pražským symfonickým orchestrem FOK, Symfonickým orchestrem èeského rozhlasu a s operními scénami doma (Národní divadlo Praha, Státní opera Praha, Janáèkova opera Brno, Divadlo J.K. Tyla Plzeò) i v zahranièí (Kammeroper Wien, Dance Theatre Haag).
Jeho repertoár zahrnuje pøes dvì stì klasických, moderních, operních a symfonických dìl. Je považován za všestranného dirigenta širokého zábìru s mimoøádným temperamentem a citem pro interpretaci.
Dlhoroèné priate¾stvo a spolupráca s prezidentom EFVK eques Všeteèkom na rozvoji hudobného umenia v Európe. Klikni
Zobraziť galériu
Spisovateľ Prof. Imrich Točka.
Termín:
Polyhistor, spisovateľ, numizmatik, vysokoškolský profesor, záchranca kultúrnych pamiatok
Prof. Ing. Imrich Točka CSc.
Jeho dielo sa stalo súčasťou Slovenského kultúrneho dedičstva s celoeurópskym významom.
Je príkladom úcty ku histórii jednotlivca aj histórii celku. Ukazuje odraz života v kontexte vývoja spoločnosti bez nanucovania východísk. V svojich dielach necháva voľnosť pre záverečný úsudok samotného čitateľa. Ak predložím Vám iba časť názvov jeho vydaných publikácií pochopíte rozsah jeho práce paralelne sa vinúcej vedľa pedagogickej činnosť vysokoškolského profesora.
„Z minulosti Chrenovej, Nitra na medailérskych pamiatkach, História ochotníckeho divadla v Nitre – Chrenovej, , Socha Krista Trpiteľa, Zo starej Chrenovej veselo i vážne, Cyrilo – Metodská misia na medailách, Zvony starej Nitry, - a mnohé ďalšie publikácie tvoria spektrum jeho pisateľskej činnosti. Vážime si spoluprácu s týmto renesančným a veľkorysým umelcom. Mestu Nitra daroval mimoriadne cennú numizmatickú zbierku pozostávajúcu z množstva medailí a mincí – taký je náš spolupracovník Prof. Ing. Imrich Točka CSc.
Zobraziť galériu
Jozef Malík
Termín: 17.VII.2014.
Dnes ráno som sa dozvedel, že tento vynikajúci hudobník, kolega, priateľ, spolupracovník - navždy odišiel.
Je to šok.
Ak Vás to zaujalo, článok Za Jozefom Malíkom je v príslušnej kolónke, kam sa nedali vložiť fotografie.
V archíve som našiel stovky fotografií s týmto mimoriadnym človekom úžasných kvalít, veľkým umelcom a priateľom.
Všetečka
Zobraziť galériu
Tomáš Jeřábek
Termín: aktual
Jako hudebník působí Tomáš především v oblasti varhanní improvizace. Věnuje se problematice varhanní registrace a využití alikvotního spektra varhan. Jako improvizátor vystupoval jak v ČR, tak i ve světě (Libanon, Čína, Francie). Svými improvizacemi například zahájil provoz koncertní haly v čínském Tjan – jinu. Jako improvizátor vystoupil rovněž na ESG Summitu roku 2012 na Pražském Hradě, kde hrál své hudební číslo v katedrále sv. Víta, a doprovázel slavnostní večeři ve Španělském sále. Mimo tyto akce tomáš působí jako příležitostný varhaník a improvizátor na mnoha akcích v rámci ČR.
Zobraziť galériu
Prof. Ing. Ľudovít Cagáň CSc
Termín: aktual
Lev Nikolajevič Tolstoj: „Iba kritický duch je tvorivý“....
Vo mne donedávna prevládal názor, že s bytostným zanietením pre tvorbu pracujú iba umelci. Po stretnutí s profesorom Cagáňom, mením tento názor . Stretol som človeka, ktorý ovláda – už i to slovo by ho urazilo, slovo, ktoré vylučuje možnosť pochybnosti, teda – stretol som človeka, ktorý sa snaží dokonale ovládať .... len slovne naznačím okruhy tém: - víjačka kukuričná, entomopatogénne huby, infekcia mikrosporídiami, škodcovia kukurice, škodcovia viniča hroznorodého – a to sa delí na menšie a menšie – na druhej strane pribúdajú svetoví vedci spolupracujúci na podobných problematikách, prizývajú ho – mimoriadne nadaného ku spolupráci a vznikajú medzinárodné, medzikontinentálne projekty, ktorých výsledky sa znova navracajú jeho prostredníctvom na Slovensko, aby poučil vinárov, poľnohospodárov čo robiť keď sa stane toto.....
Je členom orchestra, kde on zahrá motív, obehnúci celý svet - pridajú sa hráči z toho sveta, aby oblažili znovu toho, čo problém i motív nastolil. Prof. Ing. Ľudovít Cagáň CSc.
Desiatky kníh, desiatky CD nosičov a denná, zanietená práca, ako laso hodené do budúcnosti s nádejou záchytu o pevný bod metamorfózy prírody. Nemožnosť pre nás, neskúsených v obore.
Nič nezostáva len sa prizerať a tlieskať ba priamo - standing ovation .... - umeniu hľadania a nachádzania, východiskám a progresu.
Bravo a vďaka aj za posledných v rade
Vám – pán profesor Cagáň.
Zobraziť galériu
Gustáv Hegedüš a jeho svet na zámku v Holešove.
Termín: aktual
Harmónia svetla a duše nás vovádza do zeme zasľúbenej - sveta vizuálnych vnemov fotografa Gustáva Hegedüša.
Životná špirála konštruktéra, strojného inžiniera a vynálezcu sa nachádza na presnom protipóle umelcov prechádzajúcich vývojom od zložitého k strohej výpovedi.
Technika očarujúca svojou priamočiarosťou sa počas jeho životného hľadania pomaly prelína do poetizujúcich výpovedí farieb, tvarov i náhodných okamihov. Zmysel pre detail, akési „memento“ v krajinárskej fotografii podčiarkuje súvislosti s našim dočasným, aby ho cez svoj pohľad s úctou a citlivosťou jemu vlastnou predložil pred naše oči. Pre všetky tieto atribúty sú jeho fotografie vyhľadávaným obohatením spektra pohľadov na stredoeurópsku krajinu vo svojej prirodzenom charaktere i kultivovanú ľudským snažením. Gustáv Hegedüš.
Zobraziť galériu
ISHA trio a svet
Termín: aktual
Je niekedy ťažké rozoznať mladosť od krásy a naopak. Ak predznamenáme notový zápis týmito určeniami, primiešame veľký kus talentu a obrovský kus driny – to všetko násobíme troma – vyjde nám, aj bez počítačových uzáverov ISHA trio. Združenie mimoriadne talentovaných mladých dám pre ktorých hudba sa stala poslaním. Lucie Rozsnyó - soprán, Kristina Vaculová - flauta, Sára Medková - klavír. Mal by podľa oficiálnej predlohy nasledovať zoznam krajín, kde tieto mimoriadne talentované dámy účinkovali. Zjednoduším to – radosť z umeleckého zážitku - priniesli na všetky kontinenty sveta.
Potlesk nie je limitujúcim článkom úspechu, je to samozrejmosť, ich interpretačná úroveň hudobnej škály od klasiky po súčasnosť odráža aj príslušnosť k stredoeurópskemu pohľadu na hudobné dianie.
Sú hudobnou pohľadnicou hudobného srdca Európy. ISHA trio....Počúvaj a pochopíš.
Zobraziť galériu
Janka Kolláriková (1966)
Termín: aktual
Po významných skúsenostiach s maľbou, kresbou, grafickým dizajnom, artprotisom i medailami sa stotožnila s fotografiou. Dočasné zaľúbenie vymenila za hľadanie nových asociácií v spojení s miniaturizáciou obrazov a vnemov cez hľadáčik malej obrazovky. Aj jej posledné výstavné kreácia nazvala Fotopatiou. Zmysel pre detail by sa dal porovnať s jemnou čipkárskou prácou našich prababičiek. Svojou tvorbou upozorňuje na svet, ktorý človek generovaný úsilím o finančný profit, už dávno prestal vnímať. Svojou tvorbou nadväzuje na tradíciu detailu a jeho úlohy v živote človeka. Z malých čiastočiek sa stáva - veľký svet. Je to krédo ženy s veľkým citom v malom priestore, je to predznamenanie viacrozmerného pohľadu budúcnosti na veci, skoro banálne, ale tvoriace našu identitu. Klikni
Zobraziť galériu
Kotykiewiczov nástroj.
Termín: 2015.
Po spomienkovej omši za priateľa a vynikajúceho umelca Jozefa Malíka na fare v Čunove úplne náhodne objavil organár a organista Tomáš Jeřábek starý, zničený nástroj. Pri podrobnejšej prehliadke sa potvrdila jeho úvaha, že by sa mohlo jednať o mimoriadne cenný nástroj organára Kotykiewicza z Viedne z prelomu 18. - 19. stor. Po vybavení formalít na fare spravovanej ThDr. Červeným odviezol nástroj do svojej dielne a nechceli sme veriť, čo dokázal svojou perfektnou reštauračnou prácou, za pol roka sa vrátilo doslova dielo späť na farský úrad. Tomáš Jeřábek Klikni
Zobraziť galériu
Gustáv Beláček
Termín: aktual
Prominentný spevák svetového basového repertoáru účinkujúci v operách po celom svete New York, Taiwan, Sydney, Miláno, Rím, Praha atď.
G. Beláček nahráva pre Bayerischer Rundfunks, BBC a mnohé iné rozhlasové a televízne spoločnosti. Spolupracuje s vydavateľstvami Opus, Mezzo Mezzo, Supraphon, BBC, Harmonia Mundi, Brilliant Classics, BRklassik, Mirabilia, Radioservis, Naxos, Delos.
V roku 2016 ho čaká spolupráca s Deutsche Oper Berlin, Bayerische Oper Mníchov a s London BBC koncert v rámci Festivalu PROMS v Royal Albert Hall.
Nahrávka Dvořákovho Requiem, ktorú realizoval s New Jersey Symphony Orchestra pod vedením Zdenka Mácala pre firmu Delos Label bola ocenená v roku 2001 americkou Grammy. V októbri roku 2008 prevzal v Miláne prestížnu cenu nadácie Gabardi za interpretáciu diel Mozarta a Rossiniho.
Strany:  1  2  3