Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Návšteva Taty s poučením majstra Solossiho.
Termín: 20.11.2014-
Popis akcie: Vinohrady pri meste Tata boli cieľom medzinárodnej delegácie, ktorý viedol ich majiteľ o. Solossy. Systém ekologického pestovania s vylúčením akýchkoľvek zdravotných následkov predstavil a konkrétne postupy objasnil aj pri finalizovaní vína. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Tokaj v Maďarsku.
Termín: 21.XI.2014.
Popis akcie: V rámci programu EÚ sa stretli v Maďarskom Tokaji delegácie zúčastnené na projekte celoživotného vzdelávania. Slovensko reprezentovali predstavitelia Európskeho Fóra Vínnej Kultúry , ktorí po absolvovaní prezentácie Tokajskej tradície v oblasti Hercegkút chránenej a zapísanej do zoznamu pamiatok UNESCO sa zúčastnili prednášky o tradícii a význame oblasti v celosvetovom meradle. Delegácia využila toto významné fórum na žiadanú prezentáciu projektu Ferdinanda Fussmanna pod patronátom firmy Golguz a v záverečnej časti predstavil prez. EFVK - Eques Všetečka výstavu majstra Vladimíra Plachého, zachycujúci staré vinárske architektúry Európskych krajín. Počas prezentácie Slovenska - vystúpili členovia delegácie páni Juraj Ágh a Simon Šomorjai, ktorý zaujal témou: Úloha obyvateľstva vidieka pri záchrane kultúrnych hodnôt“. Na záver prvého dňa stretnutia odovzdal Majster Plachý jeden z obrazov zachycujúci slovenskú vinársku architektúru okolia Čajkova a Rybníka predstaviteľovi Európai Borlovagrend Magyarországi p. Istvánovi Pammerovi. Za svoje vystúpenie získala delegácia mimoriadny a dlhý potlesk prítomných.Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Pokračovanie s prekvapením.
Termín: 21.XI.2014,
Popis akcie: Prednášky týkajúce sa produkcie vína v Tokajskej oblasti Maďarska pokračovali stretnutím na mestskom úrade m. i. aj s rektorom univerzity M. Korvína z Budapešti. Po týchto prednáškach sa delegácie odobrali priamo do priestorov najlepších pivníc Tokaja aby sa podrobne zoznámili s produkciou, tradíciou a podstatou fenoménu „Tokaj“. Ručnú prácu sudára vystriedalo stretnutie v obradnej sále kostola, kde boli odovzdané reprezentačné zástavy pre lokalitu Tokaj, a počas slávnostného obradu boli páni. Mgr. Eques J. Všetečka, Majster V. Plachý viceprezident. S. Šomorjai, radca Ing. P. Kováč, radca a odborník p. J. Ágh vyznamenaní prijatím do rádu Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa.
Prijatie týchto pánov do prominentného členstva priaznivcov vínnej kultúry v Maďarsku, je ocenením ich podielu na rozvoji medzinárodných kultúrnych vzťahov s Maďarskom. Byť historicky prvými zo Slovenska, je ocenenie a záväzok. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Učíme sa, aby sme dali posolstvá...Tokaj.
Termín: 23.XI.2014.
Popis akcie: Zhrnutie stretnutia. Lúčenie nie je ľahká záležitosť. Golguz v podobe spomienok na pôsobivý projekt o Ferdinandovi Fussmannovi pripravil mimoriadnu priateľskú atmosféru. Prítomní ocenili snahu a atypický prístup k enoturistike a súčasne si vzali spomienku na mimoriadne dni. Strávili sme pracovné stretnutia generujúce ďalšie aktivity spojené s poučením a život napĺňajúcimi uzávermi. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Viedenská konferencia.
Termín: 28.11.2014.
Popis akcie: ECOWIN SK – AT. Viedenská konferencia, ktorú by mal absolvovať každý vinár, aby si uvedomil, aká cesta je jediným východiskom pre jeho prácu a pre zdravie konzumentov a ich detí. Atmosféra a súhrn informácií vo Viedenskej kongresovej hale umiestnenej uprostred prírody na brehu Dunaja bola skutočným miestom výmeny informácií v ktorých dominovali práve vedci zo Slovenska. Prof Kakalíková, Ing. Pátková Phd, Ing Tamašek. Ich poznatky, vedecké uzávery prepracované do hĺbky tejto problematiky udivili aj rakúskych partnerov. Prezident EFVK Eques Všetečka má v priebehu januára podpísať memorandum o spolupráci s Budapesti Corvinus Egyetem, kde jeden z dominantných odborov – vinárstvo - v spolupráci so vedcami Slovenska by malo vytvoriť podmienky pre lepšie a kvalitnejšie uplatnenie študentov v krajinách V4. Záleží na tom – povedal prezident EFVK p. Všetečka, aby študenti stredoeurópskeho regiónu mali rovnaké informácie a šance presadzovať zmeny, bez ktorých nie je mysliteľný trvalo udržateľný rast produkcie, enoturistiky a kultúry s tým spojenej. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Stretnutie s J.E. Yun Ping Changom veľvyslancom Taiwanu.
Termín: 2.12.2014.
Popis akcie: Hotel Devín privítal hostí J.E. Tchajwanského veľvyslanca na stretnutí priateľov tejto vyspelej krajiny. Aktívna spolupráca na propagácii slovenských vinárov na Tchaj-wane a v Číne prináša svoje ovocie niekoľkým slovenským producentom kvalitných vín. Stretnutia sa zúčastnil prezident EFVK eques Všetečka, aby v mene organizácie EFVK i svojom, - prevzal darčeky, odzrkadľujúce srdečný vzťah veľvyslanca pána Jun - Ping Changa ku práci tejto neziskovej organizácie. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Krst knihy prof. Točku.
Termín: 2.XII.2014.
Popis akcie: Na Zámku u Grófa, v sídle Európskeho Fóra Vínnej Kultúry prebiehal krst reprezentačnej knihy Zobor za prítomnosti monsignora Viliama Judáka sídelného biskupa Nitry. Autor knihy prof. Imrich Točka, tlmočil poďakovanie prezidentovi EFVK, za možnosť uskutočniť tento akt v sídle EFVK, poďakoval aj firme Golguz za poslaný dar vína z exkluzívnej kolekcie venovanej F. Fussmannovi. Prez. EFVK. eques Všetečka tlmočil p. prof. Točkovi možnosť zúčastniť sa aktivít pripravovaných na Fussmannovom dvore v roku 2015. Klikni.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Záchrana drevených súčastí vinárskych architektúr.
Termín: 4.XII.2014.
Popis akcie: V rámci prípravy veľkého medzinárodného projektu navštívili predstavitelia Európskeho Fóra Vínnej Kultúry páni Eques Všetečka a Eques Plachý svojho spolupracovníka a radcu v oblasti záchrany drevených súčastí starých vinárskych architektúr pána Juraja Ágha, aby sa osobne presvedčili o strojovej a technickej výbave s možnosťou školenia záujemcov v tejto doteraz nepreferovanej ale dôležitej oblasti. Všetci poznáme plastové náhrady na historických objektoch, ktoré podliehajú času a doslova hyzdia inak zachovalé stavby. Pán Ágh nás presvedčil, že je možné spraviť perfektné a stále - drevené súčasti architektúr, bez vizuálneho rozpoznania od pôvodne použitých drevených materiálov, ktorých vlastnosti sa dajú upraviť podľa želania objednávateľa. Presvedčili sme sa osobne, že sa nejedná iba o profesnú prácu s drevom, ale vo svojej prevádzke vyriešil aj ekologické dopady činnosti. Filtre, lisovňa, výroba brikiet z dreveného odpadu to všetko zapadá do pripravovaných osnov záchrany a obnovy vinárskych architektúr s priamym dopadom na kvalitu životného prostredia. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Neszmély ekologické vinárstvo p. Solossiho.
Termín: 4.XII.2014.
Popis akcie: Ekologické vinárstvo p. Solossiho je vlastne vedeckou inštitúciou produkujúcou víno bez pesticídov a postrekov. Väčšinu si riadi príroda sama a to s veľkým úspechom. Pri mimoriadne náročných testoch vinárstvo predbehlo všetkých veľkoproducentov a stalo sa dodávateľom vína pre lietadlá anglickej kráľovskej spoločnosti. To, snáď vraví za všetko. Medaily zo svetových šampionátov majú založené, je ich moc na malé steny kancelárie. Byť svetový, neznamená byť veľký rozlohou, - ale byť veľký poctivosťou a úprimnosťou k zákazníkovi. To je Solossi, priateľ a úprimný radca. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Divadlo Nitra hostilo Majstra.
Termín: 5.XII.2014.
Popis akcie: Podporovať mimoriadne talenty vínom, radami a skúsenosťami sa rozhodlo vedenie Európskeho Fóra Vínnej Kultúry. Jedným zo skutočne nadaných mladých umelcov je aj hudobný skladateľ, umelec s úspechom účinkujúci v Číne, Bejrúte... - zručný reštaurátor historických organov a ešte mnoho zručností by sme mohli spomenúť, ktoré tomuto všestrannému umelcovi minútami odpočítavajú dni. Po úspechoch jeho divadelnej hudby v Prahe, zavítal aj do Nitry na žiadosť režiséra p. Pitínskeho. Kde spolupracoval a dotvoril českú klasiku z pera G. Preissovej Gazdiná Roba . Ním napísaný a naštudovaný záverečný chorál, spievaný naživo, suverénne zatienil všetky výkony, ktoré mu predchádzali, režisérske, herecké, scénické. Celé vyznenie hry touto cielenou kompozíciou transponoval do nadzemských mystérií, ktoré nekončia, tak ako hra, ale dávajú nádej - znejúcu akordom ľudského šesť hlasu. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61