Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: III.deň - IX. Medical Wine Symposium.
Termín: 24.XI.2013.
Popis akcie: Vyhodnotením sympózia sa začal tretí deň stretnutia.
Po ukončení prvého bodu a po oboznámení sa s textom memoranda, - vzájomným odsúhlasením, - ho za každú krajinu podpísali zúčastnení zástupcovia. Týmto aktom sa píše nová kapitola medzinárodnej spolupráce na poli rozvoja vzdelanosti, pomoci VŠ, vinárom, umelcom a službám v oblasti spojenej vínom.
Aby sa dodržal systém spolupráce V4, eques Všetečka sa zaviazal, že oboznámi s dokumentom aj českú stranu.
Po výmene pozorností sa delegácia zastupujúca Slovensko vydala na spiatočnú dlhú cestu. Klikni.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Slávnostný obed s jeho exc. veľvyslancom Taiwanu.
Termín: 25.11.2013.
Popis akcie: Hlohovec - areál vinárstva Golguz predstavenie vynikajúcich mladých vín počas obedu s jeho excelenciou veľvyslancom Taiwanu pánom Nang - Yang Leem, jeho manželkou a so sprievodom. Hlohoveckú vinohr. oblasť zastupoval Pavol Tutura predseda Cechu vinárov s manželkou a za EFVK sa zúčastnil jeho prezident eques Všetečka. Pán Tutura poďakoval za kultúrnu pomoc jeho excelencii, Mgr Všetečka vyzdvihol túto udalosť, ktorá zarezonovala aj v EHMK Košice, predstavil reedíciu sprievodných materiálov v angl. a čínskej reči s príhovorom jeho excelencie a daroval mu prvých 50 výtlačkov, Pán riaditeľ Fy Golguz p. P. Mosný poukázal na vynikajúce tohoročné výsledky produkcie vína, vyzdvihol oprávnene jeho vysokú kvalitu podtrhnutú zlatými medailami aj z hlavnej súťaže vo Viedni. Ako prekvapenie daroval jeho excelencii pravý slovenský opasok a fujaru, na ktorú p. veľvyslanec bravúrne - na prekvapenie celej spoločnosti - zahral. Niet lokálneho úspechu bez zahraničných vzťahov. (eques Všetečka) Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Priateľský večer - Hotel Devín.
Termín: 3.XII.2013.
Popis akcie: Koniec roku znamená hodnotiť. Ešte predtým sa zišli v hoteli Devín všetci tí, ktorí spravili kus práce v prospech medzinárodnej spolupráce. Hostiteľom bolo veľvyslanectvo Taiwanu na čele s jeho excelenciou Nang -. Yang Leem.
Hlohovec zastupoval šéf cechu vinárov pán Pavol Tutura s manželkou, firmu Golguz jej riaditeľ s manželkou EFVK prez. eques Všetečka. Priateľský večer s programom - všetko tak, ako sa patrí, Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Otvorenie výstavy starého umenia.
Termín: 2.2.2014.
Popis akcie: Umenie nepozná hraníc - aj v tomto duchu sa nieslo otvorenie zaujímavej výstavy starých majstrov v priestoroch starého kláštora na Moravskom Předklášteří. Príprava cyklu prednášok a záchrane pamiatok, ktorú výhľadovo zaraďuje Európske Fórum Vínnej Kultúry do svojho portfólia, bola predmetom rozhovorov v ktorej zúčastnení prisľúbili pomoc. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodná konferencia v Nitre.
Termín: 21.2.2014.
Popis akcie: Medzinárodná konferencia venovaná pomoci vinárov a pestovateľom viniča sa uskutočnila v posluchárňach Slovenskej poľnohospodárskej Univerzity v Nitre. Cezhraničnú spoluprácu ocenila aj delegácia maďarských partnerov vedená p. Isztvánom Pammerom, ktorá sa po akcii stretla s prezidentom EFVK Jánom Všetečkom. Predstavitelia organizácií odsúhlasili medzinárodné termíny, ktorých sa zúčastnia delegácie V4. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Dôležité stretnutie v Ózde. I deň.
Termín: 11.4.2014.
Popis akcie: Do Maďarského Ózdu vycestovala delegácia predstaviteľov EFVK pod vedením jej prezidenta Eques Všetečku. Na slávnostnom prijatí sa zúčastnil aj primátor mesta a po oficiálnom prijatí otvorili v divadle výstavu Majstra V. Plachého, ako kultúrny dar EFVK mestu a jeho občanom. V poobedňajších hodinách sa stretli na slávnostnej akadémii venovanej problematike vínnej kultúry, turizmu a práce s mládežou. Prednáška Tamása Molnára bola ukončená odovzdaním knižiek, ktoré sa zaoberajú touto tématikou. Pozvanie primátora vyvrcholilo slávnostnou večerou. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Turistika v okolí mesta Ózd.
Termín: 12.4.2014.
Popis akcie: Delegácia EFVK navštívila a zhodnotila viacero medzinárodných aktivít maďarských vinárov na podporu turizmu a vytváranie nových pracovných miest. Kúzelná obec Szamaldás v blízkosti Ózdu - bola hostiteľom a okrem výstavy Majstra Plachého sa počas medzinárodného stretnutia podpísali zmluvy a spolupráci s miestnym - mimoriadne aktívnym spolkom.
Po spoločenskom a mimoriadne zaujímavom stretnutí členovia delegácie hodnotili pozitívne túto skúsenosť, ktorá sa ukazuje, ako jedno z východísk z nedobrej situácie turizmu v našich častiach strednej Európy. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Fraštacké putovanie za vínom.
Termín: 3.5.2014.
Popis akcie: Mimoriadne úspešná akcia Cechu vinárov Hlohovca pod vedením p. Pavla Tuturu. Európska spolupráca vedie ku kvalite a otvára cestu k úspechu, aj keď to znie ako fráza, ale za týmto úspechom sa skrýva esencia skúseností získaných počas pobytov v zahraničí organizovaných EFVK.
Na akciu prijal pozvanie aj novomenovaný veľvyslanec Taiwanu a zúčastnili sa jej hostia a partneri z Turnianskej vínnej cesty.
Turnianska vínna cesta so svojim zameraním nielen na kultúru, kultúru vína, ale aj na rodinu, ako súčasť tohoto spoločenského procesu je prelomom v tejto duchaobohacujúcej činnosti. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Jubilejné vinobranie Čajkov
Termín: 3.5.2014.
Popis akcie: Prez. EFVK Eques Všetečka sa zúčastnil odovzdávanie cien počas jubilejného 20 ročného stretnutia z príležitosti verejnej degustácie vín. Podpora zo strany starostky p. Nichtovej, ocenenia za spoluprácu aj z rúk šéfa kraja prof. Belicu dotvárali slávnostnú atmosféru podujatia. Boli sme veľmi radi, že bol na podujatí významne ocenený organizátor MUDr Jaroslav Muráni. Spisovateľ, lekár, vinár, organizátor spoločenského života Čajkova. Súčasne to potvrdzuje náš dávny predpoklad o dôležitosti histórie a kultúry pre rozvoj lokálnych vinárskych aktivít. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Turnianska vínna cesta v Nitre.
Termín: 4.5.2014.
Popis akcie: Prezident EFVK Eques Všetečka sa stretol s predstaviteľmi Turnianskej vínnej cesty v sídle Európskeho Fóra Vínnej Kultúry na Zámku u Grófa v Nitre. Zhodnotili doterajšiu spoluprácu podtrhnutú koordinovanými akciami s vinármi Maďarska. Prez. Všetečka ocenil ich mimoriadny osobný prínos v prospech bilaterálnych vzťahov medzi národmi obohatený o rodinný rozmer, zameraný aj na rozvoj osobnosti detí. Obidve strany sa dohodli na prehĺbení spolupráce a na pokračovaní vzájomných kontaktov. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61